Kadeřnictví

Lucie Slou­pová

Kadeř­nice s více než 20-letou praxí pra­cuje výhradně s ital­skou znač­kou SELECTIVE PROFESSIONAL. Pokud rádi nosíte spe­ci­ficky stři­žené motivy – Hair Tat­too (hlavně pán­ské), tak naše kadeř­nice Lucka je na tyto kre­ace Expert. V kadeř­nic­tví stříhá Lucie dám­ské, pán­ské, dět­ské vlasy.

Jestliže se mi nemů­žete dovo­lat, mám v danou chvíli plné ruce práce, zavo­lám vám ráda zpět později.

Pra­cuji pon­dělí až čtvrtek.

Objed­návky na tel. čísle: +420 604 549 760
Kate­řina Mudráková

Kadeř­nice se 7 letou praxí pra­cuje s pro­fe­si­o­nální znač­kou L´ORÉAL Expert a Kérastase. Kadeř­nice vám velice snadno poradí s úče­sem a výbě­rem vhodné barvy dle toho jak ona vidí vás, a následně se domlu­víte na vari­antě, aby jste byli spo­ko­jený. Zamě­řuje se na pro­svět­lo­vání, meli­ro­vání a baleyage vlasů.

V roce 2019 česala cha­ri­ta­tivní akci Hair fashion night.

V kadeř­nic­tví stříhá dám­ské, pán­ské, dět­ské vlasy.

Jestliže se mi nemů­žete dovo­lat, mám v danou chvíli plné ruce práce, zavo­lám vám ráda zpět později.

Pra­cuji pon­dělí, úterý, čtvrtek.

Objed­návky na tel. čísle: +420 606 835 457
Lucie Kuba­tová

Lucka

stříhá dám­ské, pán­ské, dět­ské vlasy a věnuje se i česání spo­le­čen­ským úče­sům. Lucka má 20 let praxe v oboru. Miluje pří­rodu a proto si vybrala i pří­rodní Ital­skou značku KAARAL – ecobio.

 

Jestliže se mi nemů­žete dovo­lat, mám v danou chvíli plné ruce práce, zavo­lám vám ráda zpět později.

Pra­cuje středa a čtvrtek.

Objed­návky na tel. čísle: +420 776 741 910

U nás v kadeř­nic­tví si můžete dopřát pro­fe­si­o­nál­ních kadeř­nic­kých slu­žeb, včetně pora­den­ství a přá­tel­ského pří­stupu. Obě kadeř­nice pra­vi­delně navště­vují ško­lení a vzdě­lá­vají se v nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gi­ích střihů jako je i 3D stří­hání, bar­vení OMBRÉ, BRONDÉ, melí­ro­vání kla­sické i barevné.

Pora­díme Vám, co s krát­kými, polodlou­hými či dlou­hými vlasy. Uče­šeme Vás pro různé spo­le­čen­ské udá­losti – plesy, svatby, párty, večírky.

Posky­tu­jeme bez­plat­nou kon­zul­taci ohledně střihu a barvy, aby Vám to co nej­více slušelo.

V našem kadeř­nic­tví je spo­ko­je­nost zákaz­níků na prv­ním místě, a proto jsou služby posky­to­vány s přá­tel­ským pří­stu­pem, na vysoké úrovni a za rozum­nou cenu. Upřed­nost­ňu­jeme kva­litu před kvantitou!

Budeme se těšit na Vaši návštěvu. 

kadernice-lucielorealselectivlorealloreal

Co je bar­vení BRONDE?

Bronde styl před­sta­vuje aktu­álně jeden z nej­žha­věj­ších trendů v bar­vení vlasů. Spo­juje v sobě při­ro­zeně krásu dvou světů – krásu tmavších hně­dých odstínů a svět­lej­ších odstínů blond. Bronde je mezi­ná­rodní trend v bar­vení vlasů a sou­časně nová bar­vící tech­nika, která pomocí blond a hně­dých odstínů vytváří ve vla­sech kon­trast se zacho­vá­ním při­ro­ze­ného výsledku.

Bronde vzhled vykouz­líme pomocí odstínů INOA mokka, které pod­trh­nou vaši při­ro­ze­nou krásu. Právě díky jem­ným odstí­nům INOA je nyní bar­vení Bronde nej­žá­da­nější služ­bou v Salo­nech Expert.

Co je bar­vení OMBRÉ?

Meto­dou OMBRÉ dosáh­nete vlasů tma­vých u kořínků a postupně zesvět­le­ných konečků díky mód­nímu trendu, který se nazývá „ombré look“. Ombré má oži­vit účes tím, že zesvět­líme konečky vlasů a vytvo­říme tak efekt vlasů zesvět­le­ných slun­cem nebo se může pro­vést postupné zesvět­lo­vání vlasů od nej­tmavších tónů až třeba k úplné blond v koneč­kách vlasů.

Co je bar­vení SOMBRÉombre

Som­bré (Soft Ombré) neboli jemné ombré je oproti kla­sic­kému mno­hem jem­nější, né tolik kon­trastní a vytváří nepa­trné při­ro­zené pře­chody a pro­svět­lení. Správné som­bré by mělo vypa­dat na vla­sech jako vyši­so­vané od sluníčka.“

CENÍK LUCIE

DÁMSKÉ

Mytí krátké vlasy52 Kč
Mytí středně dlouhé vlasy65 Kč
Mytí dlouhé vlasy75 Kč
Střih krátké 325 Kč
Střih středně dlouhé vlasy340 Kč
Střih dlouhé vlasy365 Kč
Fou­kání krátké vlasy260 Kč
Fou­kání středně dlouhé vlasy390 Kč
Fou­kání dlouhé vlasy455 Kč
Zábal260 – 300 Kč
Masáž+vitamíny365 Kč
Bar­vení krátké vlasy585 Kč
Bar­vení středně dlouhé vlasy780 Kč
Bar­vení dlouhé vlasy975 Kč
Melír krátké vlasy715 Kč
Melír středně dlouhé vlasy885 Kč
Melír středně dlouhé vlasy1055 Kč
Rege­ne­race 52 – 75 Kč
Tužidlo, lak gel52 – 75 Kč
Masáž hlavy + vita­mín 10minut280 Kč

PÁNSKÉ

Stří­hání kla­sické s mytím-krátké až dlouhé vlasy 575 – 730 Kč
Střih stroj­kem 200 – 280 Kč
Stři­hání bez mytí kla­sické krátké vlasy 325 Kč
Stři­hání bez mytí kla­sické dlouhé vlasy 365 Kč
Orna­ment260 Kč
Stří­haní knír, uprava plno­vousů 100Kč, 250 Kč

DĚTSKÉ

325 Kč

CENÍK KATKY

DÁMSKÉ

Fou­kaná700 Kč
Extra vlny200 Kč
Střih a foukaná750 – 1100 Kč
Střih ofiny100 kč
Bar­vení vlasů, foukaná1400 – 1700 Kč
Barva, střih, foukaná1650 – 1950 Kč
Melír a foukaná1550 – 2300 Kč
Melír, střih, foukaná1800 – 2500 Kč
Bala­yage, tono­vání, foukaná2550 – 3550 Kč
Bala­yage, střih, tono­vání, foukaná3050 – 4050 Kč
Zaplé­tání copánků550 kč
Slav­nostní účes 
(zkouška v ceně)
1500 – 2500 Kč
Sva­tební účes
(zkouška v ceně)
2500 – 3500 Kč

PÁNSKÉ

Střih kla­sický200 – 350 Kč
Střih stroj­kem 250 Kč
Stří­hání knír, vousy100 – 250 Kč
Bar­vení Cover550 – 750 Kč
Mytí, masáž hlavy, foukaná150 kč

DĚTSKÉ

Dět­ský střih 3let – 110 Kč
6 let – 250 Kč
15 let – 350 – 550 Kč
Mytí, fou­kaná150 – 250 Kč
PŘESNÁ CENA JE URČENÁ DLE DÉLKYHUSTOTY VLASŮ A SPOTŘEBY MATERIÁLU

[table “” not found /]