Kadeřnictví

Lucie Slou­pová

Kadeř­nice s více než 20-letou praxí pra­cuje výhradně s ital­skou znač­kou SELECTIVE PROFESSIONAL. Pokud rádi nosíte spe­ci­ficky stři­žené motivy – Hair Tat­too (hlavně pán­ské), tak naše kadeř­nice Lucka je na tyto kre­ace Expert. V kadeř­nic­tví stříhá Lucie dám­ské, pán­ské, dět­ské vlasy.

Jestliže se mi nemů­žete dovo­lat, mám v danou chvíli plné ruce práce, zavo­lám vám ráda zpět později.

Pra­cuji pon­dělí až čtvrtek.

Objed­návky na tel. čísle: +420 604 549 760
Kate­řina Mudráková

Kadeř­nice se 7 letou praxí pra­cuje s pro­fe­si­o­nální znač­kou L´ORÉAL Expert a Kérastase. Kadeř­nice vám velice snadno poradí s úče­sem a výbě­rem vhodné barvy dle toho jak ona vidí vás, a následně se domlu­víte na vari­antě, aby jste byli spo­ko­jený. Zamě­řuje se na pro­svět­lo­vání, meli­ro­vání a baleyage vlasů.

V roce 2019 česala cha­ri­ta­tivní akci Hair fashion night.

V kadeř­nic­tví stříhá dám­ské, pán­ské, dět­ské vlasy.

Jestliže se mi nemů­žete dovo­lat, mám v danou chvíli plné ruce práce, zavo­lám vám ráda zpět později.

Pra­cuji pon­dělí, úterý, čtvrtek.

Objed­návky na tel. čísle: +420 606 835 457
Jana Ber­grová

Kadeř­nice s více než 20ti-letou praxí a drži­telka oce­nění Loréal Expert pra­cuje výhradně se znač­kou ORÉAL PROFESSIONNEL – pře­de­vším s řadami INOA MAJIRELL. Navíc si můžete vybrat ze široké škály pro­duktů této značky ina domácí péči. V kadeř­nic­tví Jana stříhá dám­ské, pán­ské, dět­ské vlasy.

Jestliže se mi nemů­žete dovo­lat, mám v danou chvíli plné ruce práce, zavo­lám vám ráda zpět později.

Pra­cuji pouze v pondělí.

Objed­návky na tel. čísle: +420 602 587 715
Kate­řina Čermáková

Kadeř­nice pra­cuje s pro­fe­si­o­nální znač­kou L´ORÉAL a Kérastase.

Absol­vo­vala Wella aka­demi a měla mož­nost pro­jít význam­nými salony (Hair Area, Stu­dio Esthe­tica), kde se mohla učit od těch nejlepších.

Pro­ško­lení od značky L’Oréal a Kérastase se kte­rými nadále pracuje.

Ško­lení na téma: barva expert, expres střihy, střihy Vidal Sas­soon, Svět vln, kadeř­ník psy­cho­log, klíče k barvě, nové trendy HCF atd…

Umění vizá­žisty ji učila Linda Val­sami a Sasha W. Isar.

Účast na sou­tě­žích: Schearzkopf Hai­d­res­sing 2006 – 2007, Wella Trend Vision Award 2006

Česala módní přehlídky:

např. Osman Laf­fita, Beata Raj­ská, Tri­umph, finále MISS Beauty 2016…atd.

Účesy pro focení: 

pro „Cvrk“ s Bar­bo­rou Motlo­vou, focení semi­fi­na­listky České Miss 20147 Mar­tiny Ondrůžkové

Líčení a česání pro:

focení kolekce návr­hářky Mar­tiny Ondrůž­kové, spo­lu­práce s mode­rá­tor­kou Han­kou Koutnou

Pro kameru (vla­sový sti­ling + make-up):

 Aquila Aqua­li­nea 2006 – 2007, pro­jekt LEGENDARY, reklama Weleda sport, krátký film pro recyk­laci ple­cho­vek, reklama Weleda UK, Báječní muži na léta­jí­cím stroji, reklama pro novou kolekci kola Spe­ci­a­li­zed 2018, Videoc­lip GOOD WORK (Nechci stát),

Fil­mová pohádka – Prin­cezna zakletá v čase, reklama pro All Inn Pra­gue, reklama spot Česká spořitelna.

Svých zákaz­nic si vážím a zaklá­dám si na indi­vi­du­ál­ním přístupu. 

Každý nový pro­jekt i zákaz­nice je pro mě úžas­nou výzvou.

Jestliže se mi nemů­žete dovo­lat, mám v danou chvíli plné ruce práce, zavo­lám vám ráda zpět později.

Pra­cuji středy a pátky.

Objed­návky na tel. čísle: +420 773 886 600
Lucie Kuba­tová

Lucka

stříhá dám­ské, pán­ské, dět­ské vlasy a věnuje se i česání spo­le­čen­ským úče­sům. Lucka má 20 let praxe v oboru. Miluje pří­rodu a proto si vybrala i pří­rodní Ital­skou značku KAARAL – ecobio.

 

Jestliže se mi nemů­žete dovo­lat, mám v danou chvíli plné ruce práce, zavo­lám vám ráda zpět později.

Pra­cuje středa a čtvrtek.

Objed­návky na tel. čísle: +420 776 741 910

U nás v kadeř­nic­tví si můžete dopřát pro­fe­si­o­nál­ních kadeř­nic­kých slu­žeb, včetně pora­den­ství a přá­tel­ského pří­stupu. Obě kadeř­nice pra­vi­delně navště­vují ško­lení a vzdě­lá­vají se v nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gi­ích střihů jako je i 3D stří­hání, bar­vení OMBRÉ, BRONDÉ, melí­ro­vání kla­sické i barevné.

Pora­díme Vám, co s krát­kými, polodlou­hými či dlou­hými vlasy. Uče­šeme Vás pro různé spo­le­čen­ské udá­losti – plesy, svatby, párty, večírky.

Posky­tu­jeme bez­plat­nou kon­zul­taci ohledně střihu a barvy, aby Vám to co nej­více slušelo.

V našem kadeř­nic­tví je spo­ko­je­nost zákaz­níků na prv­ním místě, a proto jsou služby posky­to­vány s přá­tel­ským pří­stu­pem, na vysoké úrovni a za rozum­nou cenu. Upřed­nost­ňu­jeme kva­litu před kvantitou!

Budeme se těšit na Vaši návštěvu. 

kadernice-janakadernice-lucielorealselectivlorealloreal

Co je bar­vení BRONDE?styl-bronde

Bronde styl před­sta­vuje aktu­álně jeden z nej­žha­věj­ších trendů v bar­vení vlasů. Spo­juje v sobě při­ro­zeně krásu dvou světů – krásu tmavších hně­dých odstínů a svět­lej­ších odstínů blond. Bronde je mezi­ná­rodní trend v bar­vení vlasů a sou­časně nová bar­vící tech­nika, která pomocí blond a hně­dých odstínů vytváří ve vla­sech kon­trast se zacho­vá­ním při­ro­ze­ného výsledku.

Bronde vzhled vykouz­líme pomocí odstínů INOA mokka, které pod­trh­nou vaši při­ro­ze­nou krásu. Právě díky jem­ným odstí­nům INOA je nyní bar­vení Bronde nej­žá­da­nější služ­bou v Salo­nech Expert.

Co je bar­vení OMBRÉ?barveni-ombre

Meto­dou OMBRÉ dosáh­nete vlasů tma­vých u kořínků a postupně zesvět­le­ných konečků díky mód­nímu trendu, který se nazývá „ombré look“. Ombré má oži­vit účes tím, že zesvět­líme konečky vlasů a vytvo­říme tak efekt vlasů zesvět­le­ných slun­cem nebo se může pro­vést postupné zesvět­lo­vání vlasů od nej­tmavších tónů až třeba k úplné blond v koneč­kách vlasů.

Co je bar­vení SOMBRÉombre

Som­bré (Soft Ombré) neboli jemné ombré je oproti kla­sic­kému mno­hem jem­nější, né tolik kon­trastní a vytváří nepa­trné při­ro­zené pře­chody a pro­svět­lení. Správné som­bré by mělo vypa­dat na vla­sech jako vyši­so­vané od sluníčka.“

CENÍK LUCIE

DÁMSKÉ

Mytí krátké vlasy40 Kč
Mytí středně dlouhé vlasy50 Kč
Mytí dlouhé vlasy60 Kč
Střih krátké 250 Kč
Střih středně dlouhé vlasy260 Kč
Střih dlouhé vlasy280 Kč
Fou­kání krátké vlasy200 Kč
Fou­kání středně dlouhé vlasy300 Kč
Fou­kání dlouhé vlasy350 Kč
Zábal200 – 250 Kč
Bar­vení krátké vlasy450 Kč
Bar­vení středně dlouhé vlasy600 Kč
Bar­vení dlouhé vlasy750 Kč
Melír krátké vlasy550 Kč
Melír středně dlouhé vlasy680 Kč
Melír středně dlouhé vlasy810 Kč
Rege­ne­race 40 – 60 Kč
Tužidlo, lak gel40 – 60 Kč
Masáž hlavy + vita­mín 10minut280 Kč

PÁNSKÉ

Stří­hání kla­sické s mytím-krátké až dlouhé vlasy 440 – 730 Kč
Střih stroj­kem 200 – 280 Kč
Stři­hání bez mytí kla­sické krátké až dlouhé vlasy 250 – 280 Kč
Orna­ment200 Kč
Stří­haní knír, vousů 100Kč, 250 Kč

DĚTSKÉ

250 Kč

CENÍK JANY

DÁMSKÉ

Foukaná+Stylig
Krátké250 Kč
Polodlouhé350 Kč
Dlouhé400 Kč
Střih+Foukaná+Stylig
Krátké380 Kč
Polodlouhé450 Kč
Dlouhé550 Kč
Masᾞ hlavy s rege­ne­rační ampulí
Krátké90 Kč
Hloub­ková regenerace
Krátké150 Kč
Bar­vení + střih +fou­kaná
Krátké980 Kč
Polodlouhé1200 Kč
Dlouhé1400 Kč
Bar­vení + foukaná
Krátké850 Kč
Polodlouhé950 Kč
Dlouhé1050 Kč
Pře­liv + foukaná
Krátké850 Kč
Polodlouhé950 Kč
Dlouhé1050 Kč
Pře­liv + střih +fou­kaná
Krátké980 Kč
Polodlouhé1200 Kč
Dlouhé1400 Kč
Bar­vení OMBRÉ, BRONDÉ
Krátké1200 Kč
Polodlouhé1300 – 1600 Kč
Dlouhé1400 – 1900 Kč
Odbar­vo­vání
Krátké (1 odměrka)180 Kč 
Melír+Barva +střih + foukaná
Krátké1150 Kč
Polodlouhé1650 Kč
Dlouhé1850 Kč
Melír + střih
Krátké1150 Kč
Polodlouhé1600 Kč
Dlouhé1800 Kč
Kera­tin na vlasy
Krátké do 10cm1000 Kč
Polodlouhé do 20cm1600 Kč
Dlouhé do 30cm2000 Kč
Kera­tin Power­dose pro keratin
Krátké100 Kč/ 1 lahvička
Fiber­ceu­tic (3 slo­zky kera­tin masky)
Krátké250 Kč
Vlny, lokny spirály
Krátké, polodlouhé160 – 250 Kč
+ umytí vlasù 80,-
Trvalá + střih + foukaná
Krátké840 Kč
Polodlouhé1050 Kč
Dlouhé1150 Kč
Trvalá + foukaná
Krátké700 Kč
Polodlouhé900 Kč
Dlouhé1100 Kč
Vodová (umytí, nato­čení, styling)
Krátké260 Kč
Polodlouhé350 Kč
Dlouhé450 Kč
žeh­lení vlasů (pouze vyžehlení)
Krátké 100 Kč
Polodlouhé150 Kč
Dlouhé200 Kč
Ofina
Krátké60 Kč
Spo­le­čen­ský účes
Polodlouhé700 – 1000 Kč
Dlouhé200 Kč záloha při zkouššce
Cena bude sta­no­vena po kon­zul­taci s kadeř­nicí dle nároč­nosti účesu a délky vlasů.

PÁNSKÉ

Mytí+Střih+Foukaná+Styling440
Střih na sucho250 Kč
Dlouhé480 Kč
Střih stroj­kem
Krátké 200 Kč
Úprava vousu100 – 250 Kč
Pán­ské bar­vení  
Krátké300 – 600 Kč

DĚTSKÉ

Střih stroj­kem180
Střih děti do 10 let250 Kč
Dlouhé380 Kč
Ceny pro­sím kon­zul­tujte s kadeř­nicí. Vždy záleží na spo­třebě barvy a cena se u hustých vlasů a nároč­ností práce může lišit.